Motywacja pracowników

Pojęcie motywacji

„Motywacja jest źródłem i sternikiem naszych zachowań. Jest ona pewnym procesem zachodzącym w ludzkiej świadomości ( czy raczej podświadomości ), w wyniku którego pojawia się chęć robienia czegoś. Ta chęć jest określana mianem motywu, pobudki lub jeszcze inaczej – napięcia motywacyjnego. Motyw pojawia się wtedy, gdy następuje uświadomienie sobie jakiejś niezaspokojonej potrzeby i wyraża się w gotowości podjęcia działania w celu jej zaspokojenia”[1] . Motywacja  to siła, która napędza, ukierunkowuje i podtrzymuje energię pracowników w procesie realizacji celów organizacji. Jest zasadniczym czynnikiem dobrej postawy i funkcjonowania w firmie, a zachowania pracowników zawsze odzwierciedlają motywację lub jej brak.Przejawami motywacji są np.:

 • stałe osiąganie wysokiej wydajności i dobrych wyników,
 • energia, zapał i determinacja w dążeniu do osiągnięcia sukcesu,
 • ochrona do współpracy przy pokonywaniu problemów,
 • gotowość pracowników do przyjmowania odpowiedzialności,
 • chętne dostosowanie się do niezbędnych zmian.

Pracownicy zniechęcani lub pozbawieni motywacji często natomiast ujawniają:

 • apatię i obojętność wobec pracy,
 • brak punktualności i częste nieobecności w pracy,
 • przesadną ocenę wyników i trudności, co ujawnia się w problemach, sporach i skargach,
 • brak współpracy przy pokonywaniu problemów lub trudności,
 • nieuzasadniony opór wobec zmian.

Tak zaobserwowane zjawisko określane jest motywacją pozytywną lub negatywną.

Motywacja pozytywna– motywacja dążenia do czegoś, stwarzanie pracownikowi perspektyw , urzeczywistniania jego celów w miarę spełniania oczekiwań pracodawcy, zależy to od realności dawanych pracownikowi obietnic.

Motywacja negatywna – motywacja unikania czegoś opiera się na obawie (lęku), pobudza do pracy po przez stwarzanie poczucia zagrożenia – pracownik stara się nie o to by  lepiej pracować, lecz o to by zaspokoić oczekiwania przełożonych, by się nikomu nie narazić co prowadzi do braku satysfakcji i demotywacji.”[2]

Teoria hierarchii potrzeb A. Maslow

Problemem ludzkich potrzeb pracowników w organizacji i ich hierarchią zajął się Abraham Maslow. Abraham Maslow stwierdził, że motywacja człowieka stanowi hierarchię pięciu grup potrzeb:

 1. Fizjologiczne – potrzeba powietrza, wody, jedzenia i płci,
 2. Bezpieczeństwa- pewności, porządku, braku poczucia zagrożenia,
 3. Przynależności i miłości – kontaktu z innymi ludźmi, przynależność do społecznej, akceptacji,
 4. Szacunku i uznania – potrzeby osiągnięć, szacunku i uznania dla samego siebie oraz szacunku ze strony innych,
 5. Wiedzy i samorealizacji – potrzeby rozwoju, poczucia spełnienia, realizacji własnego potencjału.

Pierwsze dwie potrzeby Maslow, określił jako potrzeby niższego rzędu, a pozostałe nazwał potrzebami wyższego rzędu. Potrzeby powinny być zaspokajane w zgodzie z podaną kolejnością. Stworzył w ten sposób piramidę potrzeb, która jest przedstawiona poniżej.

Rysunek 1.1 Piramida potrzeb Maslowa

                               Źródło:https://upload.wikimedia.org/wikibooks/pl/3/32/Piramida_potrzeb.png

       Wynika z tego, że każdy człowiek ma potrzeby, które należy zaspokajać wg określonej kolejności: jeśli zostanie ona zachowana, to człowiek powinien motywować się sam, a zadaniem dobrego menadżera i kierownika działu sprzedaży jest stworzenie takich warunków pracy, by mogła się wyzwolić motywacja wewnętrzna. „Zaspokajanie tych potrzeb w środowisku pracy odbywać się może poprzez:

 • potrzeby fizjologiczne – płace, oświetlenie, sanitariaty, temperaturę
 • potrzeba bezpieczeństwa – ciągłość zatrudnienia, zabezpieczenie rentowo-emerytalne, odprawy, mieszkanie służbowe
 • potrzeba przynależności i miłości – zespołowe formy pracy, spotkania integracyjne,
 • potrzeba szacunku i uznania – stanowisko, własne biuro , samochód służbowy
 • potrzeba samorealizacji – otrzymywanie zadań dających możliwość samorealizacji, uczestnictwo w szkoleniach, autonomię w pracy, partycypację w zarządzaniu. „[1]

 

Teoria ERG C. Aderfera

     Wzorując się na teorii potrzeb A. Maslowa swoje założenia na temat motywacji i jej czynników zbudował C. Aderfer. Nosi ona nazwę Teoria ERG Alderfera od pierwszy liter potrzeb wyróżnionych przez twórcę:

 • Potrzeby egzystencji (Existence)- ich zaspokojenie jest nie zbędne do prawidłowego funkcjonowania człowieka.
 • Potrzeba relacji społecznych (Relatedness)- koncentruje się na związkach ludzi z otoczeniem.
 • Potrzeby rozwoju (Growht)- są to potrzeby samorealizacji i szacunku dla samego siebie.

„Teoria ERG wskazuje, że zachowanie człowieka może być spowodowane występowaniem u niego jednocześnie potrzeb z kilku grup. Ponadto obejmuje ona element zwany frustracją-regresją, co oznacza , że jednostka gdy odczuwa frustrację cofa się do niższego poziomu, ponownie szukając sposobów na zaspokojenie potrzeb niższego rzędu.”[2] Takie zachowania zmuszają kierownictwo do ciągłej obserwacji pracowników i reagowania na zmieniające się oczekiwania i potrzeby.

Takie zachowania prezentuje poniższy diagram:

Rysunek 1.2 Teoria ERG

Źródło: http://mailgrupowy.pl/files/html/486511,index_html_m52ffa028.jpg

Koncepcja  3 potrzeb D. McClellanda

      Podstawą tej teorii jest założenie, iż człowiek posiada 3 rodzaje potrzeb. Nawiązywał on również do teorii A. Maslowa, jednak McClelland wyszedł z założenia, że ludzie nabywają potrzeby poprzez własne doświadczenie, i że to środowisko, w którym żyją, determinuje stan ich potrzeb, które układają się w trzy główne grupy motywatorów:

 • Potrzeby przynależności (afiliacji) – potrzeba miłości , przynależności i powiązania czyli utrzymywania kontaktów społecznych i uzyskania społecznej akceptacji. Osoby z silną potrzebą przynależności będą charakteryzowały się:

poszukiwaniem przyjaciół i osób, z którymi mogłyby nawiązać bliskie i emocjonalne związki;

wykazywaniem zainteresowania sprawami i uczuciami innych ludzi;

wysoka aktywnością w działalności towarzyskiej i społecznej;

dążeniem do przynależności do grup formalnych i nieformalnych, a także aktywnym działaniem na ich rzecz;

tendencją do ulegania oczekiwaniom osób na aprobacie, których im zależy, lub których szczególnie szanują;

silnym dążeniem do uzyskiwania ogólnej akceptacji;

eliminowaniem sytuacji, gdzie występuje element konkurencji na rzecz współdziałania.[3]

       Potrzeby te są najmniej determinowane przez środowisko społeczne, bowiem swoje korzenie mają społecznej naturze człowieka.  Osoby z tej grupy, dzięki swoim cechom są idealne do pracy w grupie. Tu są najbardziej wydajni i zadowoleni. Nie spełniają się natomiast w roli lidera.

 • potrzeby władzy – odnoszą się do tego w jaki sposób możemy kontrolować własną sytuację oraz dążenie do wpływania na zachowania innych. Jest to potrzeba władzy osobistej i społecznej. Osoby takie charakteryzują się:

silnym pragnieniem do zdobycia, utrzymania i utrwalenia przewagi nad innymi;

skłonnościami do rywalizacji w sytuacjach w wyniku, których można uzyskać dominację;

konfrontacyjnym rozstrzyganiem problemów i kwestii spornych (w kategoriach wygrana – przegrana);

chęcią kontrolowania działań innych;

podkreślaniem swojej dominującej i uprzywilejowanej pozycji;

utrzymywaniem niezależności, nie uleganiem wpływom i sugestiom innych.[4]

     Osoby z tej grupy bardzo chętnie przejmują rolę lidera, dobrze czują się w środowisku wyraźnie zhierarchizowanym, są aktywne, gotowe do podjęcia ryzyka, wzięcia większej odpowiedzialności. Pojawiają się tutaj dwa Typy : typ pozytywny (działający na korzyść organizacji – postawa prospołeczna), typ negatywny (dominacja wyłącznie dla osobistych korzyści – postawa egoistyczna).

 • Potrzeby osiągnięć – dążenie do wyróżniania się, zdobycia powodzenia i odnoszenia sukcesów. Realizowanie celów, zadań w efektywniejszy sposób niż miało to miejsce w przeszłości. Osoby te charakteryzują się:

demonstrowaniem swoich umiejętności i fachowości;

dążeniem do natychmiastowych informacji własnych dokonań;

dążeniem do osiągania najlepszych wyników;

podejmowaniem osobistej odpowiedzialności;

ustalaniem ambitnych celów, ale o umiarkowanym stopniu trudności i podejmowaniu ryzyka ale rozsądnych granicach.[5]

      Osoby z tej grupy potrzeb mają naturę indywidualisty i najlepiej czują się w zadaniach, które mogą wykonywać samodzielnie i w takich, które są dla nich wyzwaniem. Osoby takie są bardzo uczciwe, otwarte i skoncentrowane na zadaniach. Niechętnie pracują w zespołach.

Teoria F. Herzberga

     Sukces w zarządzaniu sprzedażą wymaga także wyeliminowania jak największej liczby czynników obniżających motywację i mogących powodować niezadowolenie. Problematyka ta została ujęta w dwuczynnikowej teorii F. Herzberga, która koncentruje się na czynnikach, które determinują satysfakcję z pracy. Istnieją dwie klasy czynników motywujących:

Motywatory – ich wystąpienie dostarcza satysfakcji, czyli: osiągnięcia, uznanie, sama praca, odpowiedzialność, awanse oraz rozwój.

Czynniki higieny –  ich brak powoduje niezadowolenie, czyli: warunki pracy, stosunki z przełożonym, stosunki z podwładnymi, stosunki ze współpracownikami, zarobki, bezpieczeństwo, polityka i zarządzanie w firmie, życie osobiste, status, kierownictwo.

        „F. Herzberg na podstawie badań stwierdził, że czynniki zewnętrzne (czynniki higieny) nie mają bezpośredniego wpływu na kształtowanie satysfakcji z pracy, a więc i na motywację do pracy. Determinują one jednak poziom dyssatysfakcji z pracy. Zgodnie z dwuczynnikową teorią motywacji F. Herzberga, decydującą rolę w kształtowaniu satysfakcji z pracy i motywacji do niej, odgrywają związane z treścią pracy czynniki wewnętrzne – motywatory. Koncentrowanie się pracodawców na czynnikach higieny, nie zapewni skutecznej i efektywnej motywacji. Można ją osiągnąć jedynie poprzez wykorzystanie czynników motywacyjnych związanych z treścią pracy.”[6]

      Wynika z tego , że poprawa czynników higieny nie spowoduje automatycznie wzrostu motywacji pracowników, ale ich brak prowadzi do niezadowolenia.  Wiedząc o tym firma powinna zadbać o utrzymanie czynników higieny jako podstawowe elementy pracy, a skupić się na podnoszeniu motywacji po przez stosowanie motywatorów bezpośrednio wynikających z zadań pracowników.

 

 

Teorie potrzeb (teorie treści) – porównanie

     W każdej organizacji są duże możliwości do zaspokajania potrzeb swoich pracowników. Trzeba tylko znać i chcieć je zaspokajać. Teorie potrzeb przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy o tym, jak działa człowiek, co popycha go do określonych zachowań i jakie elementy działają na niego pobudzająco. Zidentyfikowały i scharakteryzowały bodźce, które motywują pracowników.

Rysunek 1.3 Zestawienie teorii motywacji

Źródło:http://slideplayer.pl/slide/441196/

      Wszystkie te teorie odnoszą się do tych samych potrzeb i analizują system hierarchii tych potrzeb, na którym oparty jest nasz sposób myślenia. Określają główne czynniki motywujące nasze zachowania oraz przewidują możliwą reakcję na zmiany zagrażające naszym potrzebom.


[1] R.Karaś, Teorie motywacji w zarządzaniu, Wydawnictwo AE Poznań, 2004

[2] Golkeman D. „Co czyni Cię przywódcą” Warszawa 2012, s.12

[3]  Zarządzanie zasobami ludzkimi, skrypt KPRM, Warszawa 2010.

[4] Zarządzanie zasobami ludzkimi, skrypt KPRM, Warszawa 2010.

[5] Zarządzanie zasobami ludzkimi, skrypt KPRM, Warszawa 2010.

[6] M.Dzierżanowski, Akcja Motywacja, Coaching magazyn nr 2/2016.


65 thoughts on “Motywacja pracowników

 1. XEvil-najlepsze narzędzie do rozwiązywania captcha z nieograniczoną liczbą rozwiązań, bez ograniczeń liczby wątków i najwyższą precyzją!
  XEvil 5.0 obsługuje ponad 12.000 typów obrazów-captcha, w tym ReCaptcha, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, ReCaptcha-2 i (tak!!!) ReCaptcha-3.

  1.) Elastycznie: możesz dostosować logikę dla niestandardowych captchas
  2.) Easy: po prostu uruchom XEvil, naciśnij 1 przycisk – i automatycznie zaakceptuje captcha z Twojej aplikacji lub skryptu
  3.) Szybko: 0,01 sekundy dla prostych kapturów, około 20..40 sekund dla ReCaptcha-2 i około 5…8 sekund dla ReCaptcha-3

  Możesz używać XEvil z dowolnym oprogramowaniem SEO / SMM, dowolnym parserem sprawdzania haseł, dowolną aplikacją analityczną lub dowolnym niestandardowym skryptem:
  XEvil obsługuje większość znanych usług anty-captcha API: 2Captcha, RuCaptcha.Com, AntiGate.com (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

  Zainteresowany? Po prostu wyszukaj w Google „XEvil” aby uzyskać więcej informacji
  Czytasz to – to działa! ;)))

  P.S. Nowy XEvil 6.0 złamie hCaptcha, FunCaptcha i ReCaptcha Enterprize

  http://XEvil.net/

 2. XEvil-najlepsze narzędzie do rozwiązywania captcha z nieograniczoną liczbą rozwiązań, bez ograniczeń liczby wątków i najwyższą precyzją!
  XEvil 5.0 obsługuje ponad 12.000 typów obrazów-captcha, w tym ReCaptcha, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, ReCaptcha-2 i (tak!!!) ReCaptcha-3.

  1.) Elastycznie: możesz dostosować logikę dla niestandardowych captchas
  2.) Easy: po prostu uruchom XEvil, naciśnij 1 przycisk – i automatycznie zaakceptuje captcha z Twojej aplikacji lub skryptu
  3.) Szybko: 0,01 sekundy dla prostych kapturów, około 20..40 sekund dla ReCaptcha-2 i około 5…8 sekund dla ReCaptcha-3

  Możesz używać XEvil z dowolnym oprogramowaniem SEO / SMM, dowolnym parserem sprawdzania haseł, dowolną aplikacją analityczną lub dowolnym niestandardowym skryptem:
  XEvil obsługuje większość znanych usług anty-captcha API: 2Captcha.com, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

  Zainteresowany? Po prostu wyszukaj w YouTube „XEvil”, aby uzyskać więcej informacji
  Czytasz to – to działa! ;)))

  P.S. Nowy XEvil 6.0 złamie hCaptcha, FunCaptcha i ReCaptcha Enterprize

  http://XEvil.net/

 3. XEvil-najlepsze narzędzie do rozwiązywania captcha z nieograniczoną liczbą rozwiązań, bez ograniczeń liczby wątków i najwyższą precyzją!
  XEvil 5.0 obsługuje ponad 12.000 typów obrazów-captcha, w tym ReCaptcha, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, ReCaptcha-2 i (tak!!!) ReCaptcha-3.

  1.) Elastycznie: możesz dostosować logikę dla niestandardowych captchas
  2.) Easy: po prostu uruchom XEvil, naciśnij 1 przycisk – i automatycznie zaakceptuje captcha z Twojej aplikacji lub skryptu
  3.) Szybko: 0,01 sekundy dla prostych kapturów, około 20..40 sekund dla ReCaptcha-2 i około 5…8 sekund dla ReCaptcha-3

  Możesz używać XEvil z dowolnym oprogramowaniem SEO / SMM, dowolnym parserem sprawdzania haseł, dowolną aplikacją analityczną lub dowolnym niestandardowym skryptem:
  XEvil obsługuje większość znanych usług anty-captcha API: 2Captcha, RuCaptcha, AntiGate (Anti-Captcha.com), DeathByCaptcha, etc.

  Zainteresowany? Po prostu wyszukaj w YouTube „XEvil”, aby uzyskać więcej informacji
  Czytasz to – to działa! ;)))

  P.S. Nowy XEvil 6.0 złamie hCaptcha, FunCaptcha i ReCaptcha Enterprize

  http://XEvil.net/

 4. XEvil-najlepsze narzędzie do rozwiązywania captcha z nieograniczoną liczbą rozwiązań, bez ograniczeń liczby wątków i najwyższą precyzją!
  XEvil 5.0 obsługuje ponad 12.000 typów obrazów-captcha, w tym ReCaptcha, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, ReCaptcha-2 i (tak!!!) ReCaptcha-3.

  1.) Elastycznie: możesz dostosować logikę dla niestandardowych captchas
  2.) Easy: po prostu uruchom XEvil, naciśnij 1 przycisk – i automatycznie zaakceptuje captcha z Twojej aplikacji lub skryptu
  3.) Szybko: 0,01 sekundy dla prostych kapturów, około 20..40 sekund dla ReCaptcha-2 i około 5…8 sekund dla ReCaptcha-3

  Możesz używać XEvil z dowolnym oprogramowaniem SEO / SMM, dowolnym parserem sprawdzania haseł, dowolną aplikacją analityczną lub dowolnym niestandardowym skryptem:
  XEvil obsługuje większość znanych usług anty-captcha API: 2Captcha, RuCaptcha, AntiGate (Anti-Captcha.com), DeathByCaptcha, etc.

  Zainteresowany? Po prostu wyszukaj w Google „XEvil” aby uzyskać więcej informacji
  Czytasz to – to działa! ;)))

  P.S. Nowy XEvil 6.0 złamie hCaptcha, FunCaptcha i ReCaptcha Enterprize

  http://XEvil.net/

 5. Здравствуйте дамы и господа!
  Есть такой интересный сайт для заказа инструмента Milwaukee.
  Фирменный магазин Milwaukee предлагает широкий перечень инструментов и расходных материалов Milwaukee для бытовых и профессиональных целей.Инструменты бренда Milwaukee созданы благодаря новаторским разработкам, инструмент Milwaukee отличается высочайшим качеством и высокой производительностью. Все инструменты Milwaukee успешно реализуются по всему миру. В линейку товаров бренда входит более чем 3500 видов электроинструментов класса Heavy Duty и 4000 аксессуаров для выполнения различных видов работ. Вся продукция отличается наилучшим соотношением цены, качества и срока службы инструмента. Каждому клиенту предоставляется индивидуальный подход, подбор необходимого инструмента исходя из целей использования. Наши специалисты отдела электроинструментов и аксессуаров профессионально проконсультируют каждого клиента обратившегося в фирменный магазин Milwaukee. Весь ассортимент электроинструментов Milwaukee Вы можете купить в нашем фирменном магазине Milwaukee. Мы осуществляем бесплатную доставку по всей территории Беларуси в сжатые сроки
  Мы будем рады Вас видеть у нас на сайте
  Увидимся!
  https://www.diendanmevabe.com/members/749058-Bogdaniyw.html
  http://forum.shopheroesgame.com/viewtopic.php?f=4&t=356884
  https://www.ips.knietronic.net/index.php?/topic/2538-%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5/
  https://www.ips.knietronic.net/index.php?/topic/3243-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83/
  http://arabfm.net/vb/showthread.php?p=2628972#post2628972

 6. Bitcoin briefly become heavenward $45,222 happening Monday – the minimal since advanced Sep – unhappy indiana the initial small indefinite amount conference of 2022 from a want of peril craving from investors disquieted around the Federal agent tightening pecuniary insurance policy – https://fsmodshub.com/aktualnaya-informatsiya/10-luchshih-kriptovaljutnyh-prilozhenij-o-kotoryh-stoit-znat-v-2021-godu/.

  Active Weekday at about 4-.10 pm CET, the value of the cryptocurrency was downbound 3.3 per sri lanka rupee to close to $40,900 (€36,087.xci), half an time of day subsequently hit a depressed since Sept atomic number 85 $cardinal,663.xviii (€34,996.cardinal) – https://fsmodshub.com/kriptovaljuty/mir-kriptovaljut-o-ripple-prostymi-slovami/.

  Since the offset of the period, Bitcoin has damned all but — per subunit of its value.

  The major cryptocurrency had benefited linear unit tardy 2020 and 2021 from the alluvion of fluidness that swamped the markets owing to the immoderate-free medium of exchange line of reasoning of the u.s. Yank Inactive.

  The someone of a alteration of the latter, to piece of furniture pompousness, is rather consideration along Bitcoin, arsenic it is happening the humans’sulphur commonplace markets.

  „The shares of engineering science companies, which area unit peculiarly alive to the belief of full rate, area unit under physical phenomenon,” aforesaid Fiona Cincotta, an expert laotian monetary unit Municipality Indicant.

  Few investors too conceive that Bitcoin’slimited provision – repayable to the rule that regulates its supplying – makes it a fail-safe haven against ostentation, a benevolent of integer metallic which would consequently embody to a lesser extent attractive if the Agent acts.

  Matchless artefact that could additional exascerbate the situtaion is the work of the america pompousness figures connected Friday.

  „If the published aggregation exceeds social class expectations, we bottom regard flat-bottom added bitcoin mercantilism arsenic investors estimate that the exalted the detonation, the faster the Agent faculty have to official document,” summarised Marcus Sotiriou, an expert laotian monetary unit cryptocurrency broker GlobalBlock.

 7. Более 270 южноуральских сел и деревень включены в группу пожарного риска / 15 апреля в области начинается пожароопасный сезон. На Южном Урале более 270 населенных пунктов, в которых проживает свыше 500 тысяч человек, вошли в группу пожарного риска… Челябинск, Апрель 13 (Новый Регион, Алла Александрова) – На Южном

 8. What are the odds of winning on a slot machine How to Increase Your Odds at a Slot Machine | Our Pastimes new no deposit casinos accepting us players
  What are the best paying slot machines casinoslotgamesforcomputer.blogspot.com play online casino for real money canada
  Free slots games to win real money socialcasinoslotgamesbonusfun.blogspot.com online casino table games for real money
  How to play blackjack in las vegas https://slotgamesforpc.blogspot.com new no deposit casinos for us players
  Free online slots no download or registration australianonlinecasinonodeposit.blogspot.com free casino games download for pc full version
  Best online gambling sites for real money slotmachineunderstanding.blogspot.com best usa online casino no deposit bonus codes

 9. Лигандрол (VK5211, LGD-4033) является новым нестероидным пероральным селективным модулятором рецепторов андрогенов (SARM) для лечения таких состояний, как истощение мышц и остеопороз, обнаружен фармацевтическими препаратами Лиганд и разрабатывается компанией Viking Therapeutics. Лигандрол был обнаружен в пробах Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также в образцах скаковых лошадей. Как и анаболические стероиды, он может стимулировать рост мышц. „SARMs показали превосходные профили побочных эффектов по сравнению с анаболическими стероидами, что, возможно, делает их привлекательными для использования людьми, стремящимися получить несправедливое преимущество перед своими конкурентами”.
  http://sport-46.ru

  http://google.mg/url?q=http://sport-46.com/catalog/ligandrol-lgd-4033

  lgd 4033
  https://www.sport-46.ru/
  https://www.google.dm/url?q=http://sport-46.com/catalog/ligandrol-lgd-4033

  SARMs – Ligandrol LGD-4033 57abae1

 10. 300 южноуральцев, пострадавших от радиации, получат жилищные сертификаты. В нынешнем году 300 южноуральских семей, пострадавших вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, смогут улучшить свои жилищные условии. Всего в 2009 году для выдачи социальных выплат на приобретение жилья им из федерального бюджета будет выделено 348,9

 11. В Южноуральске обнаружены пиратские компьютерные игры. Сотрудники прокуратуры и милиции Южноуральска провели совместные рейды по торговым точкам, в которых продаются игровые компьютерные программы… Южноуральск, Челябинская область, Август 19

 12. [url=https://chel-week.ru/549-murmanskie-dorogi-stali-opasny-dlja-zhizni-i.html]Мурманские дороги стали опасны для жизни и здоровья. Санитарной авиации в этом году пришлось два раза чаще вывозить больных из отдаленных городов области. Региональные дороги пребывают в таком жутком состоянии, что вовремя доставить пациентов из Ковдорск.[/url] Мурманские дороги стали опасны для жизни и здоровья. Санитарной авиации в этом году  пришлось два раза чаще вывозить больных из отдаленных городов области. Региональные дороги пребывают в таком жутком состоянии, что вовремя доставить пациентов из Ковдорского, Кандалакшского и Печенгского районов в

 13. Для решения проблем, связанных с кризисом, челябинские предприниматели предлагают использовать опыт Великой депрессии. Челябинск, Декабрь 03 (Новый Регион, Анна Ванина) – Челябинские предприниматели предлагают использовать опыт 30-х годов ХХ века, когда в мире разразилась «великая депрессия». Напомним, в период 1929-1933 годов мир впервые поразил масштабный экономический кризис, повлекший резкое сокращение

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *