Kompetencje pracowników w zespole sprzedażowym

        Firma wiarygodność wobec klientów wewnętrznych i zewnętrznych buduje poprzez branie pełnej odpowiedzialności za nasze działania i decyzje swoich pracowników , którzy kierują się najwyższymi standardami jakości, których starają się zawsze dotrzymywać, są uczciwi wobec siebie i innych, działają spójnie z wizją i wartościami Firmy. Klient– zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny – jest dla nich najważniejszy. Dokładają wszelkich starań, aby dobrze poznać i zrozumieć faktyczne potrzeby Klientów  i Współpracowników, aby odpowiednio dostosować do nich tworzone rozwiązania.         Wierzą, że firma będzie się prężnie rozwijała, jeśli rozwijać się będą wszyscy  jej pracownicy. Menadżerowie nieustannie poszukują możliwości doskonalenia procesów, podnoszenia umiejętności, nabywania nowej wiedzy oraz aktywnego uczestnictwa w procesach zmian, aby w pełni wykorzystać płynące z nich szanse dla pracowników. Ludzie pracujący w organizacji powinni czuć się właścicielami firmy i współdziałają jak zespół. Dlatego działają celowo, każdą decyzję i każde działanie rozpatrując z perspektywy efektów oraz ich korzyści i kosztów dla Firmy i Klientów. Odważnie podejmują inicjatywę oraz konsekwentnie dążą do realizacji założonych celów.  

Model kompetencji          

Kompetencja to konglomerat opanowanej wiedzy z danego zakresu, umiejętności  i i postaw. Kompetencje nie są cechami stałymi. Zmieniają się wraz z doświadczeniem oraz rozwojem zawodowym i życiowym człowieka. Nie ma więc możliwości określenia raz na zawsze czy ktoś daną kompetencję posiada lub nie. Sam pomiar kompetencji jest złożonym procesem, ale większość teoretyków zgadza się z tym, że obiektywnie można tego dokonać jedynie na podstawie zbioru obserwowalnych zachowań. Rozwój kompetencji to proces ciągły i ze względów praktycznych proces ten warto i należy dzielić na etapy, co w odniesieniu do poszczególnych kompetencji powoduje właśnie wyróżnienie poziomów ich przyswojenia. Możemy zatem mówić, że rozwijając daną kompetencję stopniowo przechodzimy na coraz wyższy poziom jej opanowania. Model kompetencji pracowników zespołu sprzedażowego:
• Jest to zbiór opisów najważniejszych kompetencji adekwatnych do strategii firmy, wartości oraz kultury organizacyjnej
• Stanowi podstawowe narzędzie w zarządzaniu opartym o kompetencje • Stanowi podstawę do obiektywnej oceny kompetencji
• Pozwala pracownikom zrozumieć oczekiwania pracodawcy    

CECHY KOMPETENCJI
• mają związek z zadaniami – zawierają parametry ważne dla efektywności pracy
• podlegają rozwojowi – można je skutecznie doskonalić
• przejawiają się w zachowaniach – są obserwowalne
• są wielopoziomowe – mają różne poziomy zaawansowania, z których każdy określa inny poziom przyswojenia danej kompetencji
• są mierzalne – poddają się pomiarom
• są jednoznaczne – są rozłączne definicyjnie z innymi kompetencjami
• są różnicujące – dokonane z ich wykorzystaniem oceny mają rozkład zbliżony do normalnego.

  Dla Firmy bardzo istotne jest zadowolenie z usług klientów oraz zadowolenie z warunków pracy przez pracowników realizujących zadania sprzedażowe.  W celu właściwego przestrzegania przez pracowników kluczowych wartości jakim kieruje się firma został stworzony model kompetencji na poszczególnych stanowiskach. Kluczowe wartości jakimi powinni się kierować wszyscy pracownicy to: wiarygodność, satysfakcja klienta, ciągłe doskonalenie, przedsiębiorczość. Poniżej zostały opisane poszczególne wartości oraz przedstawiono przykładowe zachowania jakich powinni przestrzegać ludzie pracujący w organizacji. Do każdej z wartości są przypisane poszczególne zachowania pracowników, na które zwracają ludzie dokonujący oceny rocznej pracowników.  

Wiarygodność

           Wiarygodność wobec klientów wewnętrznych i zewnętrznych firma buduje poprzez branie pełnej odpowiedzialności za działania i decyzje. Zawsze dotrzymuje zobowiązań oraz kieruje się najwyższymi standardami jakości, których stara się zawsze dotrzymywać. Pracownicy są uczciwi wobec siebie i innych, działając spójnie z wizją i wartościami.  Zachowania odpowiednie:
• branie odpowiedzialności za rezultat własnych działań i zadań,
• wykonywanie swojej pracy sumiennie, rzetelnie, terminowo, zgodnie z najwyższymi standardami;
• dotrzymywanie słowa, przyznawanie się do błędu, identyfikacja  z Bankiem, postępowanie zgodnie z jego wizją i wartościami, swoim zachowaniem dbanie o dobry wizerunek Banku.  

Satysfakcja klienta                

  Klient– zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny – jest dla pracowników najważniejszy.  Dokładanie wszelkich starań, aby dobrze poznać i zrozumieć faktyczne potrzeby Klientów i Współpracowników, aby odpowiednio dostosować do nich tworzone rozwiązania.
Zachowania:
• realizując własne cele, branie pod uwagę cele Klientów i Współpracowników ;
• współpracowanie przy tworzeniu rozwiązań;
• uzyskanie porozumienie z innymi poprzez efektywną komunikację;
• rozumienie sytuacji, potrzeb i kontekstu biznesowego działania Klientów i Współpracowników;
• tworząc podejścia i proponując rozwiązania, opieranie się na rzetelnym poznaniu potrzeb Klientów i Współpracowników oraz w zgodzie z interesem Banku.      
 

Ciągłe doskonalenie

Wiara, że firma będzie się prężnie rozwijała, jeśli rozwijać się będą wszyscy jego Pracownicy. Dlatego występuje nieustannie poszukiwanie możliwości doskonalenia procesów, podnoszenia umiejętności, nabywania nowej wiedzy oraz aktywnego uczestnictwa w procesach zmian, aby w pełni wykorzystać płynące z nich szanse dla pracowników oraz organizacji.

Zachowania:

• pozytywne nastawianie do zmian;

• dostrzeganie potrzeby zmian i proponowanie rozwiązania;

• z własnej inicjatywy poszerzanie wiedzy i podnoszenie umiejętności;

• chętnie podejmowanie się nowych zadań, traktując je jako szansę rozwoju.

Przedsiębiorczość

          Poczucie się właścicielami Firmyi współdziałanie jak zespół. Dlatego działanie celowo, każdą decyzję i każde działanie rozpatrując z perspektywy efektów oraz ich korzyści i kosztów dla Banku oraz Klientów. Odważnie podejmowanie inicjatywy oraz konsekwentnie dążenie do realizacji założonych celów.

Zachowania:

• zaangażowanie w pracę i realizację celów;

• wytrwałe dążenie do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów;

• pozyskiwanie niezbędne informacje i podejmowanie decyzji, biorąc za nie odpowiedzialność i akceptując ich konsekwencje;

• szukanie możliwości usprawnień i zwiększania sprawności działania

Bardzo istotnym elementem jest także przestrzeganie standardów obsługi w zespołach sprzedażowych. Na blogu niedługo pojawi się nowy artykuł na temat budowania kompetencji przywódczych za pomocą treningu sportowego. zachęcam do śledzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *